image006.jpgimage007.jpgimage008.jpgimage011.jpgimage036.jpg

BADANIA LABORATORYJNE:

BADANIA GRUNTÓW:

 • Badania makroskopowe gruntów wg PN-B oraz PN-EN,
 • Analiza uziarnienia - analiza sitowa oraz analiza areometryczna
 • Granice konsystencji gruntu w aparacie Casagrande'a (wilgotność naturalna, granica płynności, granica plastyczności, wskaźnik plastyczności IP oraz stopień plastyczności IL)
 • Granice konsystencji gruntu stożkiem Wasiliewa
 • Granica płynności metodą penetrometru stożkowego
 • Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie metodą penetrometru stożkowego (PS)
 • Oznaczanie wskaźnika konsystencji gruntu Ic
 • Oznaczanie porowatości i wskaźnika porowatości
 • Oznaczanie stopnia wilgotności
 • Oznaczanie wilgotności naturalnej
 • Zawartość części organicznych Iom (metoda utleniania)
 • Oznaczanie gęstości objętościowej gruntu, gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i gęstości właściwej
 • Oznaczanie edometrycznego modułu ściśliwości gruntów
 • Oznaczanie zawartości pyłów

BADANIA KRUSZYW:

 • Analiza uziarnienia - analiza sitowa Kruszyw
 • Oznaczanie kształtu kruszyw (wskaźnik kształtu, wskaźnik płaskości)
 • Zanieczyszczenia obce
 • Wskaźnik wodoprzepuszczalności w aparacie ZWK-2
 • Wskaźnik piaskowy
 • Kapilarność bierna
 • Gęstość nasypowa w stanie luźnym i utrzęsionym
 • Zawartość humusu met. barwy
 • i inne wg potrzeb zamawiającego...